شیرهای توپی

شیرهای توپی

Ball Valves

 • Split-body Ball Valves
 • Cast Split-body Flanged Ball Valves
 • Unibody Ball Valves
 • High-temperature Metal-seated Ball Valves
 • Forged Metal-seated Ball Valves
 • High-pressure Forged Metal-seated Ball Valves
 • Top-entry Ball Valves
 • End-entry Ball Valves
 • One-piece Ball Valves
 • Cryogenic Split-body Ball Valves
 • Cryogenic Top-entry Ball Valves
 • Top-entry In-line Repairable Ball Valves
 • HP Series Forged Ball Valves

 

 

 

 

 


 

 
ویژگی های محصول


 • شیرهای توپی (Ball Valves)

 • شیرهای دروازه ای (Gate Valves)

 • Plug Valve

 • Check & Globe Valves

 • شیرهای پروانه ای (Butterfly Valves)