سرویس ها


بخش بازرسي فني و کنترل کیفیت

 •  بازرسي فني در مرحله ساخت تجهيزات

          خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارت است از بررسي صلاحيت سازندگان فرعي و دستورالعمل هاي بازرسي ، شركت در آزمايشات حين ساخت تجهيزات و ماشين آلات در كارگاه هاي شركتهاي سازنده بر اساس مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در قراردادهاي كارفرما با سازندگان مزبور به شرح زير :

 • بازديد و ارزيابي تجهيزات و امكانات ساخت و آزمايش كارخانجات سازندگان فرعي و تهيه يك گزارش جامع جهت كارفرما به منظور تأييد صلاحيت آنها با توجه به قراردادهاي خريد.
 • بررسي و تأييد دستورالعملها و روشهاي كنترل كيفي و مرغوبيت و ارائه نظرات اصلاحي.
 • نظارت بر مطابقت تجهيزات ساخته شده با نقشه ها ، دستورالعملها و مشخصات فني عمومي و خصوصي و رعايت دقيق شرايط مندرج در مدارك و دستورالعملهاي ساخت تجهيزات .
 • بازديد و شركت در آزمايشات كنترل كيفيت بر طبق دستورالعملهاي ساخت و بازرسي فني .
 • دريافت و بررسي گواهينامه هاي انجام آزمايشات ، مواد ، گزارشات بازرسي و نمودارها .
 • برآورد كلي از فعاليتهاي بازرسي و تهيه گزارشات جهت كارفرما .
 • تسریع در ساخت .

براي حصول اطمينان از تحويل تجهيزات و مواد در تاريخ هاي مقرر در سفارشات خريد ، پيشرفت كارهاي طراحي و ساخت در كارخانه هاي سازنده كنترل شده و پي گيري هاي لازم معمول مي گردد . فعاليت ها و خدمات پي گيري تحت عنوان تسريع در ساخت به شرح زير مي باشند .

 • دريافت تأييديه فروشندگان دال بر قبول سفارش .
 • كنترل و پي گيري سفارشات سازندگان اصلي به سازنده هاي فرعي .
 • كنترل وضعيت پيشرفت زماني ساخت تجهيزات در كارگاههاي سازنده .
 • كنترل و پي گيري تاريخ هاي تحويل .
 • كنترل تاريخهاي بازرسي .
 • كنترل و پي گيري انتقال اطلاعات درخواستي بخش هاي مهندسي از سازندگان.
 • بازديد از كارگاهها و كارخانه هاي سازندگان جهت تسريع در ساخت و تحويل .
 • تهيه ليست تجهيزات و مواد بحراني و تجديد نظر در آن به صورت ادواري بر مبناي برنامه هاي واقعي پيشرفت كار.
 • مقايسه گزارشات پيشرفت كار سازندگان با سفارشات خريد و پي گيري انحرافات از برنامه ارائه شده .
 • انجام اقدامات لازم جهت حفظ تاريخ هاي تحويل سفارشات خريد .