سرویس ها


شركت سحردار پارسیان با توجه به درخواست كارفرمايان قادر به انجام كليه خدمات تدارك كالا يا مشاوره در مورد آنها مي باشد. تدارك كالا به علت پيچيدگي و تنوع اجناس مورد نياز ، به طور مشترك توسط بخش هاي مهندسي و بازرگانی صورت مي گيرد. خدمات تدارك كالا مشتمل بر موارد زير است :

• خرید خارجی و داخلی

• خرید بسته ای Package Purchasing برای طرح ها

• انجام مراحل مالی و اعتبارات مربوط به خریدها

• پیگیری ، بازرسی فنی برحسب مورد، حمل و تحویل بموقع کالا

• تهيه مشخصات فني

• شناسايي و تعيين سازندگان و فروشندگان

• درخواست پيشنهاد قيمت به سازندگان و فروشندگان

• دريافت پيشنهادات از سازندگان و فروشندگان

• ارزيابي و تصويب نقشه ها و مدارك سازنده

• برگزاري جلسات با سازندگان و فروشندگان در جهت يكسان سازي محتواي پيشنهادات

• ارزيابي فني و مالي پيشنهادات دريافت شده

• صدور سفارشات خريد

• بازرسي سفارشات در كارخانه سازنده

• پيگيري سفارشات و تسريع در ساخت

• ترخيص از گمرك

• پیگیری ، بازرسی فنی برحسب مورد، حمل و تحویل بموقع کالا

• پي گيري در مورد تجهيزات خسارت ديده

• تهيه سيستم انبارداري تجهيزات ، مواد و مصالح طي مرحله ساخت و نصب

• تحويل تجهيزات ، مواد و مصالح به پيمانكاران اجرايي ذيربط در محل انبارها .