سرویس ها


طرح های توجیهی فنی و اقتصادی

انجام طرح توجیهی فنی و اقتصادی ، مطالعات امکان سنجی شرکت ها، سازمان‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاری و بانک ها به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص جنبه‌های مختلف اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها و پروژه های پیشنهادی، طی مراحل مختلف پیش از سرمایه‌گذاری و اجرای آنها، نیازمند انجام هر یک از مطالعات فوق می باشند. این فرآیند از مطالعه فرصت در مراحل بسیار ابتدایی پیش سرمایه‌گذاری آغاز و تا تدوین طرح‌های تجاری در مراحل نهایی سرمایه‌گذاری و اجرای طرح ادامه می یابد. این مطالعات مانند چراغی افق را بر روی مجریان سرمایه گذاران طرح ها یا پروژه ها روشن نموده و از این طریق صاحبان سرمایه می توانند قبل از اجرای طرح ها نسبت به جنبه های مختلف توجیه پذیری، ریسک ها، مسائل و موانع پیش روی و الزامات، اطلاعات و چشم انداز روشنی کسب نمایند. مطالعات طرح توجیهی در سه فاز انجام می شود که به شرح ذیل خواهد بود فاز مطالعات اقتصادی مطالعه بازار بررسی محصول و الزامات آن از دید مشتریان، موارد کاربرد و بازارها، امکان تامین مواد اولیه، قیمت فروش در بازارهای داخلی و خارجی، عرضه و تقاضای داخلی و خارجی محصول در گذشته و پیش‌بینی آینده، تعیین شکاف بازار و سهم قابل کسب، راهبردهای ورود و نفوذ در بازار. فاز مطالعات فنی بررسی الزامات فنی و تکنولوژیکی محصول و استانداردها در بازارهای هدف، فرآیندهای تولیدی، ماشین‌آلات و دانش فنی مورد نیاز، سایر زیرساخت‌های مورد نیاز شامل زمین، محوطه سازی، ساختمان، تاسیسات، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، مواد اولیه مصرفی، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در دوران ساخت و بهره‌برداری، زمانبندی اجرای طرح و ارزیابی خطرات و ریسک های فنی در این بخش صورت می پذیرد. فاز مطالعات مالی و اقتصادی در این بخش بررسی میزان سرمایه‌گذاری، درآمدهای حاصل از فروش، هزینه‌های دوران بهره‌برداری طرح، تعیین نحوه و مدل تامین مالی، محاسبه شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح نظیر دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی، خالص ارزش فعلی و ... بررسی میگردد . مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تهیه شده در این شرکت بر اساس استاندارد بوده و از نرم افزار کامفاراستفاده میشود .