محصولات


  • قراضه فلزات(Metal Scrap)

  • شمش و اسلب فولادی(Steel Billet & Slab)

  • گندله و آهن اسفنجی(Pellet & Sponge Iron)

  • شمش های آلومینیومی ( Aluminium Ingot)